Protokoll

Veteranerna Värmlands
Årsmöte 2022-03-16
§1 Årsmötets Öppnande.
Steve Fogderud hälsade dom 20 veteranerna välkomna till Värmlands årsmöte

§2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
Årsmötet ansåg att kallelse och verksamhetsberättelse samt förslag agenda utskickats i rätt tid

§3 Fastställande av dagordning.
Årsmötet godkände förslaget på agenda.

§4 Val av ordförande för mötet.
Årsmötet valde överste Tommy W Johansson till årsmötesordförande.

§5 Val av sekreterare för mötet.
Årsmötet valde Jan Rosén till sekreterare för årsmötet.

§6 Fastställande av röstlängd (vid behov) samt val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Årsmötet valde Wolfgan Michel och Marita Stavgren.

§7 Verksamhetsberättelse.
Frågans ställdes om årsmötet kunde godkänna verksamhetsberättelsen och den godkändes.

§8 Ekonomisk berättelse.
Kassör Björn Dahlström redovisade årets resultat som gav ett + resultat på 5317, 80 kronor.

Årsmötet godkände kassörens redovisning.

§9 Revisorns berättelse/och ansvarsfrihet.
Revisor genom Mats Kåreskog redovisade revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen ska få ansvarsfrihet.

Årsmötet godkände redovisningen och gav årsmötet ansvarsfrihet.

§10 Behandling av motioner.
Ingen motion inlämnad.

§11 Fastställande av budget.
Kassör Björn Dahlström redovisade förslag för budget 2022.

Samt att medlemmarna bör komma med förslag till aktiviteter som kan kosta pengar.

Årsmötet godkände förslaget på budget 2022.

§12 Fastställande av verksamhetsplan.
Ordförande Steve Fogderud redovisade förslag på 2022 års plan.

Årsmötet godkände förslaget.

§13 Ändring av stadgar.
Valberedningen genom Raimon Strömberg förslog förändring av följande:

Ordförande väljs på 1 år.

Val av ledamot 1-3-5-7-9 sker på jämna år.

Val av ledamot 2-4-6-8-10 sker på udda år.

Samt att webmaster utses i föreningen, antingen som ledamot adjungerad i styrelsen.

Årsmötet bifaller förslaget att gälla från 2022.

§14 Val av ordförande på 1 år
Valberedningen gm Raimon Strömberg förslog att Steve Fogderud väljs som ordförande enligt förslaget enligt §13.

Årsmötet godkände förslaget.

§15 Val av ledamöter på 2 år.
Valberedningen gm Raimon Strömberg förslog att välja Jan Rosén , Per Kindberg och Monica Andersson ledamöter på 2 år enligt förslaget enligt §13.

Årsmötet godkände förslaget

§16 Val av ledamöter på 1 år.
Valberedningen gm Raimon Strömberg förslog att välja följande Björn Dahlström, Wolfgang Michel och Marita Stavgren som ledamöter på 1 år enligt förslaget enligt §13.

Årsmötet godkände förslaget.

§17 Val av två revisorer för ett år, varav en sammankallande.
Valberedningen gm Raimon Strömberg förslog att välja Mats Kåreskog och Leif Nilsson på 1 år enligt förslaget enligt §13.

Årsmötet godkände förslaget.

§18 Val av valberedning för ett år.
Årsmötet föreslog att Raimon Strömberg väljs till valberedning och förslaget godkändes.

§19 Sveriges Veteranförbundet ekonomi och övrig information av Tor Cavalli-Björkman.
Som vanligt alltid intressant när Tor berättar om sina missioner och sina uppdrag i förbundet.
Samt vilka olika yrken från Sverige som också varit ute i olika missioner/uppdrag runt om i världen.
Alla bör få in dessa så veteranförbundet får kontakt med samtliga yrken,
samt att förbundet skapar funktioner som t.ex. golf och jakt.
Finns nu 37 olika träffpunkter i landet. Antalet minnesplatser ökar konstant.

§20 Mötet avslutas.
Steve Fogderud tackade samtliga deltagare och ett särskilt stort tack till Tommy W Johansson och Tor Cavalli- Björkman för deras insats under kvällen.

Kvällen avslutades med kaffe/te och landgång.


Vid elektroniska gåspenna Jan Rosén.

Protokolljustare:
Wolfgang Michel & Marita Stavgren.
Uppdaterad: 2022-11-12, av Jan Rosén
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå