Föreningens stadgar antagna 2017-06-07

§ 1 NAMN
Föreningens namn är Veteranerna Uppland, vilket på engelska skall översättas till ” Veterans Uppland”.

§ 2 UPPGIFT
Veteranerna Uppland är en förening med tillhörighet till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och
verkar tillsammans med Försvarsmakten och övrig offentlig och privat sektor i Sverige, Norden och det
Nordiska närområdet. Veteranerna Uppland verkar för veteraner och deras nära.

§ 3 MÅLSÄTTNING
Veteranerna Uppland är en förening som engagerar oss, före, under och efter insats, för alla veteraner, som
brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. Veteranerna Uppland tillvaratar veteranernas och
deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar den kamratskap som hargrundats under tjänstgöring vid
internationella insatser.
Detta innebär att föreningen skall åstadkomma en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro för veteraner,
anhöriga och andra medmänniskor genom att:
•vårda FN:s traditioner och ändamål
•såsom medlem av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna verka för deras målsättningar
•genomföra kamratstödjande verksamheter och verka socialt bland medlemmarna
•stödja medlemmar samt deras anhöriga före, under och efter internationell tjänst
•i enlighet med tecknade avtal utbilda och driva kamratstödjande verksamhet samt stödja även dem sominte
är medlemmar och som ryms inom ramen för föreningens verksamhetsområde
•ta initiativ och stödja kontakter med andra förbund, föreningar och organisationer, både nationella och
internationella, med samma intresseinriktning
•verka för veteranernas erkänsla och respekt
•föreningen är partipolitiskt och religiöst obundet

§ 4 VÄRDEGRUND
Veteranerna Upplands värdegrund vilar på Förenta Nationernas stadgar, internationell rätt, mänskliga
rättigheter samt främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde.
SVF såsom medlemsorganisation i World Veterans Federation (WVF) arbetar också i enlighet
med dess stadgar. Föreningens värdegrund sammanfattas med tre ledord vilande på FN:s ändamålsgrund:
Kamratskap: Skapar band mellan individer och grupper genom dialog och handling, vilket ökar förståelsenoch
stärker gemenskapen. Omtanke: Bidrar till ökad samhörighet inom familj och enhet genom att lyssna aktivt på
varandra och beakta våra unika livssituationer. Medmänsklighet: Främjar utvecklingen av vänskapliga
förbindelser mellan nationer genom att vi försöker tillse att de mänskliga
rättigheterna efterlevs både lokalt och globalt.

§ 5 ORGANISATION
Veteranerna Uppland är en kamratförening för veteraner med anknytning till Uppland. Inom kamratföreningen
kan lokala klubbar och avdelningar förekomma. Dessa leds av ombud som antingen
utses genom medlemsmöte i respektive avdelning eller av föreningsstyrelsen.
Avdelningarna/klubbarna skall bistå föreningsstyrelsen i frågor som avser kamratstöd, rekrytering,
bevakning och utvärdering av träffplatsernas funktion och placering samt stöd till lokala aktiviteter.

§ 6 MEDLEMSKAP
Föreningen tolkar begreppet veteran på följande sätt:
Svensk veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap
med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten.
Veteranerna Uppland är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan, samt vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning.
•Medlemskap beviljas den som uppfyller förutsättningarna i första stycket, betalat medlemsavgift till
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna alternativt FN-veteranerna Kongo och vill tillhöra Veteranerna Uppland.
•Alla som vill stödja föreningen och verka för dess syften och målsättning kan beviljas stödmedlemskap.
Stödmedlemskap inom Veteranerna Uppland medger närvaro vid Årsmötet men inte rösträtt.
Ny medlem som tecknar medlemskap efter den 1 augusti har även betalt för nästkommande år.
Medlemskap tecknas för ett år i taget.
Medlemsavgift betalas direkt till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna alternativt FN-veteranerna Kongo. Om årsmötet beslutar om en årsavgift till föreningen betalas denna direkt till Föreningen.

§7 UTESLUTNING
Medlem som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot föreningens stadgar, värdegrund eller på annat sätt skadar föreningen kan efter styrelsens beslut med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen.
Inbetalad medlemsavgift återbetalas ej

§ 8 FÖRENINGSSSTYRELSE
Föreningsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en ledamot och två
suppleanter. Ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen fördelar övriga poster inom sig. Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på två år. Ledamöterna fasförskjutes så att två ledamöter ny- eller omväljesper år. Suppleanterna väljes på ett år.
Styrelsen väljs av årsmötet efter förslag av valberedningen och är föreningens högsta beslutande organ, när års- eller extra årsmöte ej är samlat. Styrelsen verkställer års- eller extra årsmötets beslut och handlägger i övrigt föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen att väl förvalta föreningens
tillgångar. Styrelsen är beslutsför när ordförande och minst två ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kan vid behov adjungera ytterligare personer.

§8.1 ORDFÖRANDE
Det åligger ordföraren att kalla till och leda möten.

§8.2 KASSÖR
Det åligger kassören att föra ekonomin, lämna förlag på budget, samt upprätta årsbokslut inför årsmötet.
Samt senast en månad innan årsmötet överräcka räkenskaperna till styrelsen.

§8.3 SEKRETERARE
Det åligger sekreteraren att föra protokoll.

§8.4 LEDAMOT
Det åligger ledamoten att aktivt jobba med styrelsearbetet.

§8.5 SUPPLEANT
Det åligger suppleanten att träda in som styrelseledamot när ordinarie ledamot inte kan närvara.

§ 9 VALBEREDNING
Valberedningen har som uppgift att aktivt söka kandidater till föreningsstyrelsen och lägga fram förslag på kandidater på årsmötet.
Valberedningen består av två personer och väljs på ett år.

§ 10 ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före mars månads utgång.
Varje medlem som betalt medlemsavgiften har förslags- och rösträtt. Röstning med fullmakt är tillåten,
dock max 1 fullmakt per närvarande medlem. Årsmötet är beslutsför när ett antal medlemmar med rösträtt inställt sig till årsmötet.
Kallelse till årsmötet sker genom annons i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas tidning
FREDSBASKERN, på hemsidan eller genom särskild kallelse senast två månader före årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
Handlingar till årsmötet skall finnas tillgängligt senast en veckan innan årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av propositioner
13. Behandling av motioner
14. Fastställande av årsavgift till föreningen
15. Fastställande av budget
16. Fastställande av verksamhetsplan
17. Ärenden som senast vid dagordningens fastställande förelagts mötet
18. Val av styrelseordförande
19. Val av styrelseledamöter
20. Val av suppleanter för ordinarie styrelseledamöter
21. Val av en revisor
22. Val av en revisorsersättare
23. Val av valberedning
24. Övriga frågor
25. Mötets avslutning
Vid lika röstetal avgör mötesordförande.

§ 11 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte utlyses då styrelsen så beslutat eller då minst 10 % av föreningens medlemmar begär det eller om revisorerna begär det. Vid extra årsmöte behandlas endast sådana ärenden som föranlett mötet.
Extra årsmöte får inte hållas närmare än 15 dagar före eller efter ordinarie årsmöte. Kallelsen till extra årsmöte ska ske minst 3 dagar innan, kallelsen skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall behandlas.

§ 12 FIRMATECKNARE
Firman tecknas av ordföranden eller kassören var för sig.

§ 13 REVISION
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en revisor och en revisorsersättare. Handlingar för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.
Revisionsberättelse skall föreligga senast 1 vecka före årsmötet.
Revisor och revisorsersättare väljs av årsmötet på ett år.

§ 14 STADGEÄNDRING
Stadgeändring skall vara föranledd av förslag till stadgeändring från medlem eller styrelsen. För beslut om stadgeändring, som ej avser upplösning av föreningen, fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade är eniga om beslutet på två på varandra följande årsmöten (ordinarie eller extrainsatt).

§ 15 UPPLÖSNING
Förslag att upplösa Veteranerna Uppland skall underställas ett ordinarie årsmöte. För beslut att upplösa föreningen fordras att minst fyra femtedelar av de röstberättigade vid årsmötet är eniga om beslutet och att ett extra årsmöte, som sammankallas tidigast två månader efter det första beslutet, ännu en gång beslutar om upplösning av föreningen. Även det beslutet skall fattas med samma röstmajoritet som föreskrivits för den första röstningen.
Efter upplösning skall föreningens ekonomiska tillgångar tillfalla SVERIGES VETERANFÖRBUND
FREDSBASKRARNAs Kamrathjälpskonto. Materiella tillgångar överförs till FN-museet. Om sådant ej finns, till SVERIGES VETERANFÖRBUND FREDSBASKRARNA.
Uppdaterad: 2018-04-08, av Johan Mattsson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå