Civil personal i freds,- säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser

Det är flera myndigheter och organisationer i Sverige som sänder ut civil personal till internationella insatser. Folke Bernadotteakademin (FBA) är en av dem. FBA har ett samordnande ansvar för alla svenska myndigheters utsändande verksamhet och rapporterar varje månad till regeringen
Folke Bernadotteakademin är en myndighet vars uppdrag bland annat är att stödja internationell fredsfrämjande
verksamhet och uppfylla regeringens övergripande biståndspolitiska mål, som en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. FBA ska också bidra till internationell fred och säkerhet samt samverka med nationella och internationella aktörer för att uppnå effektivitet och samordning i Sveriges bidrag till internationell fredsfrämjande verksamhet. På sin hemsida har FBA därför en detaljerad sammanställning över Sveriges totala civila personal i internationella fredsinsatser. I sammanställningen framgår även hur många kvinnor respektive män som är utsända. FBA arbetar aktivt, tillsammans med de andra myndigheterna för en jämn könsfördelning i internationella insatser.

Här kan du se vilka tjänster som just finns hos FBA; ...
Uppdaterad: 2020-03-16, av Anna Wiktorsson

Internationella uppdrag för civila

Det finns många olika civila uppdrag i internationella freds-, krishanterings och humanitära insatserna men man man måste vanligtvis själv hitta uppdragen vilket inte alltid är så lätt. Vissa organisationer har även beredskapspooler som man kan söka till för att sen kallas in när behov uppstår Nedan följer några tips på länkar där man hittar information om lediga tjänster och vad som krävs. De ger även en bra överblick över vilka typer av uppdrag som finns.
MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar dagligen med att bemanna insatser runt om i världen och har stor erfarenhet av att samarbeta och ge stöd till andra organisationer som exempelvis FN och EU i katastrof- och konfliktsituationer. MSB har regeringens uppdrag att hålla beredskap för internationella bistånds- och katastrofinsatser. Den första insatsen genomfördes 1988 av MSB:s föregångare Räddningsverket. Här är en länk till deras egen webbsida om att delta i en insats; ...

OSSE
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) omfattar 57 deltagande stater. Det är det enda säkerhetspolitiska samarbetsorgan där alla europeiska stater, liksom USA, Kanada och de centralasiatiska staterna, deltar på lika villkor. OSSE är i dag en organisation med fokus på konfliktförebyggande, krishantering och demokratiutveckling i fält. Du kan arbeta för OSSE som utsänd för Sverige eller på ett eget anställningskontrakt. På engelska är förkortningen OSCE. Här kan du läsa mer om OSSEs verksamhet och tjänster. ...

SIDA
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) är den myndighet i Sverige som arbetar för att minska fattigdom i världen. SIDAs stöd bidrar till fattiga länders ekonomiska och politiska utveckling. Det stärker deras demokrati och skapar förutsättningar för dem att själva minska fattigdomen. Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar. Hur mycket som ska avsättas bestäms av regeringen i den årliga budgeten. Läs mer här om vilka tjänster som finns; ...

Andra myndigheter och organisationer
Även andra myndigheter som Polismyndigheten, Domstolsverket, Skatteverket och Kriminalvården har utsänd personal i olika befattning och givetvis i organisationer som Röda Korset, Rädda barnen och inom EUs institutioner finns det möjlighet att arbeta internationellt inom olika områden.

Röda korset; ...
Rädda barnen ; ...
Att arbeta för EU;...
Uppdaterad: 2020-03-16, av Anna Wiktorsson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå