Uppdrag till Folke Bernadotteakademin att inrätta ett stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 till Zaida Cataláns minne

Regeringen har beslutat att uppdra åt Folke Bernadotteakademin (FBA) att inleda ett förberedande arbete för att inrätta ett stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2021. Stipendiet ska inrättas till minne av Zaida Catalán, tidigare utsänd av FBA som expert inom jämställdhetsområdet.
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000 – 20 år sedan i år. Tillsammans med efterföljande resolutioner slår den fast att kvinnors deltagande i att förebygga, hantera och lösa konflikter är avgörande för hållbar fred och säkerhet. Resolutionerna uppmärksammar också behovet av att bättre skydda kvinnor och flickor mot våld och konflikters verkningar. Stipendiet som nu inrättas syftar till att uppmärksamma personer som är engagerade i frågor kring kvinnors deltagande i konfliktlösning.

- Zaida Catalán var en hängiven och engagerad FN-medarbetare med uppdrag att bekämpa våld mot barn och kvinnor när hon mördades. Genom att ge fler möjligheten att arbeta med FN-resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet hedrar vi hennes gärning och stärker vi Sveriges arbete med denna viktiga fråga, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

FBA är Sveriges expertmyndighet för genomförande av resolutionen och har ett mandat att genomföra insatser i syfte att stärka genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Under 2020 har myndigheten ett särskilt uppdrag att uppmärksamma 20-årsjubileet av resolution 1325.

Zaida Catalán
Zaida Catalán engagerade sig för området kvinnor, fred och säkerhet och var verksam i fredsinsatser som expert inom jämställdhetsområdet och humanitära frågor. Under 2017 ingick hon i en expertpanel som arbetade i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) på mandat av FN:s säkerhetsråd. Under denna mission mördades hon och hennes kollega Michael Sharp. Catalán hade tidigare varit sekonderad genom FBA till Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Afghanistan och Palestina.

Kontakt
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-044 89 65
e-post till Robert Englund
Robert Englund /Regeringen.se - pressmeddelanden 12 mars 2020

Sveriges Civila Veteraners Årsmöte 2018

Nu är årsmötesprotokollet justerat och fastslaget.

Eftersom alltför få deltagare anmält sig till årsmötet beslutade styrelsen, på styrelsemötet inför årsmötet,att genomföra årsmötet virtuellt för att säkerställa ett tillräckligt stort deltagande för att kunna fatta beslut och driva verksamheten vidare.

Den 15 april genomfördes så föreningens första virtuella årsmöte

Föreningens verksamhetsberättelse och 2017 års ekonomiska redovisning godkändes och inga motioner eller förslag hade inkommit.

Årsmötet beslutade att ha samma medlemsavgift som Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna samt att godkänna verksamhetsplan och budget för 2018

Föreningen skall under 2018 arbeta för att:

1) Fortsatt utveckling av föreningens organisation

2) Rekrytera nya medlemmar till föreningen

3) Bevara och utveckla de civila veteranernas erkänsla och respekt

4) Stödja medlemmar samt deras anhöriga före, under och efter internationell tjänst

5) Genom kamratstödjande verksamhet verka socialt bland medlemmarna

6) Bidra till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) verksamhet


Sveriges Civila Veteraners Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 genomfördes anslutning till Veterandagen
Mötet hölls på Drottning Victorias Örlogshem och efter genomförda årsmötesförhandlingar avslutades dagen med gemensam kamratmiddag. Under året har medlemsantalet ökat men det har varit svårt att genomföra gemensamma aktiviteter då medlemmarna är spridda inom och utom landet. Tre styrelsemöten och ett årsmöte har genomförts och föreningen har varit representerad i förbundsstyrelsen SVF genom ordförande Mika Sörensen.

Under 2017 kommer föreningen fortsätta sitt utvecklingsarbete med att bland annat hitta lämpliga former för distribuerat styrelsearbete, rekrytera nya medlemmar, aktivt arbeta med att bevara och utveckla de civila veteranernas erkänsla och respekt samt stödja medlemmar och dennes anhöriga före, under och efter utlandstjänstgöring. Som en del av Sveriges Veteranförbund kommer föreningen också aktivt bidra i förbundets verksamhet, informationskampanjer och olika aktiviteter.
Uppdaterad: 2017-07-20, av Anna Wiktorsson

Välkommen till Sveriges Civila Veteraners Årsmöte 2016

Styrelsen varmt välkomnar gamla och nya medlemmar till föreningens årsmöte på Drottning Victorias Örlogshem (Teatergatan 3) på torsdag den 7 april kl. 18.00

Efter mötet kommer vi att lyssna på en föreläsning med fokus på civil-militär samverkan i Mali.


Vänligen anmäl ert deltagande till mika.sorensen@fredsbaskrarna.se senast den 5 april 2016.

Civil veteranträff med föredrag av Anna-Linn Persson som har arbetat i FN:s fredsbevarande operation i DR Kongo

Välkomna till Sveriges Civila Veteraners första veteranträff som går av stapeln på Försvarshögskolans (FHS) mäss i Stockholm onsdagen den 19 november 2014. Som gästföreläsare har vi förmånen att få lyssna till Anna-Linn Persson som har jobbat i United Nations Organization Stabilisation Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).

Välkommen till Sveriges Civila Veteraners Årsmöte 2015

Efter ett händelserikt första år som förening är det nu dags för summera verksamheten och ta viktiga beslut hur vi ska utvecklas och gå vidare. Vid sidan av årsmötesförhandlingarna kommer vår ordförande Mika Sörensen föreläsa under rubriken ”Hur påverkas konflikten i Georgien av utvecklingen i Ukraina och Ryssland”. Mika tjänstgör för tillfället för EUMM i Georgien och reser hem för att medverka på årsmötet.

Tid: 25 mars 2015, kl.18.00
Plats: Folke Bernadotteakademin, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!

Vänligen anmäl ert deltagande senast på måndag den 23 mars via scv@fredsbaskrarna.se.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå