Kungafonden

Vem kan ansöka?
Den som är i behov av ekonomiskt stöd på grund av skada, sjukdom eller dödsfall som inträffat under något av följande förhållanden:

- tjänstgöring till följd av totalförsvarsplikt
- annan utbildning eller tjänstgöring inom totalförsvaret som har direkt samband med respektive enhets/organisations försvars-, beredskaps- eller krigsuppgifter
- internationell insats/mission
- operativ tjänstgöring inom räddningstjänsten, Kustbevakningen och Tullverket
- operativ tjänstgöring inom Polisen av extra ordinär karaktär/omfattning
- tjänstgöring under åren 1940-45 i nordiska förbandsenheter och stadigvarande bosatt i Sverige
- skada som inträffat under resa till och från plikttjänstgöring eller frivilligtjänstgöring inom totalförsvaret. Bidrag kan normalt inte lämnas för skada som inträffar under resa till och från arbete
- Dessutom kan den som - utan att tjänstgöra under något av dessa förhållanden - skadas, blir sjuk eller avlider till följd av åtgärder från någon del av ovan nämnda verksamheter komma ifråga
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå