Årsmöte 2017

Årsmöte 2017 för föreningen
Fredsbaskrarna Skaraborg

Tid och plats

23:e FEBRUARI 2017 på Soldathemmet Skövde Garnison, Skövde.

Närvarande

Göte Lundmark
Rolf Kaméus
Malin Bjärnetoft
Tommy Sahlback
Sture Fredell
Lars ”Laken” Andersson
Bengt Anderson
Lars Sjölin
Curt-Ove Jakobsson
Erik Hasselström
Johnny Jensen
Linda Ericsson
Tommy Schalén
Johan Walter
Gullmar Svensson
Johan Josefsson

§ 1 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

§ 2 Fastställande av röstlängd

Fastställs vid behov

§ 3 Fastställande av dagordningen

Årsmötet beslutade att
välja att fastställa dagordningen
§ 4 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att
välja Göte Lundmark till mötesordförande

§ 5 Val av två (2) justerare utöver ordföranden (tillika rösträknare)

Årsmötet beslutade att
välja Erik Hasselström och Lars Sjölin att justera protokollet

§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet, bilaga 1

Årsmötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna

§ 7 Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret
Balans och resultaträkningen för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet, bilaga 2

Årsmötet beslutade att
godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga denna till handlingarna

§ 8 Revisorernas redovisning
Revisorernas redovisning presenterades för årsmötet, bilaga 3

Årsmötet beslutade att
fastställa revisorernas redovisning och lägga den till handlingarna

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet

§ 10 Behandling av eventuella motioner/propositioner

Förslag till revidering av stadgar presenterades av Sture Fredell, bilaga 4

Årsmötet beslutade enhälligt att
enhälligt bifalla förslaget samt att justera detta med omedelbar verkan

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen presenterades för mötet, bilaga 5

Årsmötet beslutade att
fastställa verksamhetsplanen

§ 12 Fastställande av budget

Budgetförslaget presenterades för årsmötet av Tommy Sahlback, bilaga 6

Årsmötet beslutade att
fastställa budgetförslaget

§ 13 Val av föreningens ordförande (tillika styrelsens ordförande) för en mandattid av två (2) år

Styrelsen presenterade sitt förslag till ordföranden

Årsmötet beslutade att
välja Göte Lundmark till ordförande

§ 14 Val av övriga ledamöter i styrelsen (sju) för en mandattid av två (2) år (fyra väljs jämna år och tre väljs udda år)

Styrelsen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter

Årsmötet beslutade att
välja Lars Sjölin till ledamot, 2 år
välja Mattias Palmér till ledamot, 2 år
välja Erik Hasselström till ledamot, 2 år

Sittande ledamöter för omval 2018 är
Philip Segell
C-O Jakobsson
Lars ”Laken” Andersson
Tommy Sahlback

Joachim Leijon har valt att avgå som ledamot

§ 15 Val av två revisorer med mandattid två (2) år

Styrelsen presenterade sitt förslag till revisorer

Årsmötet beslutade att
välja Bengt Anderson till revisor
välja Marianne Jägerström till revisor

§ 16 Val av tre ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en mandattid av ett (1) år

Årsmötet beslutade att
Styrelsen fortsätter som valberedning tills vidare men skall aktivt arbeta för att hitta en ny valberedning som med fördel kan vara fristående från styrelsen, alternativt en kombination av medlemmar ur styrelsen tillsammans med medlemmar som inte är aktiva i styrelsen

Övrigt

• Göte Lundmark informerade om den nystartade träffplatsen i Skövde, den andra tisdagen i månaden på Pitchers kl 19.00. Premiärträffen är den 14:e mars
• Ytterligare ett utskick via brev kommer att skickas ut till samtliga våra medlemmar med en uppmaning om att uppdatera sin mailadress

Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat

Johnny Jensen från kansliet informerade:

• Anders Ramnerup är på väg tillbaka efter sin sjukskrivning
• Varje lokalförening kommer att få en kontaktperson på kansliet, i vårt fall är detta Johnny Jensen
• Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer att utöka verksamheten avseende behandling av PTSD. De hjälper också till med hänvisning till rätt instans när de inte har möjlighet att hjälpa
• Samarbete med VOXIA startat. VOXIA består bla av advokater som kan hjälpa till med kontakten med myndigheter när man mår dåligt
• Förslag finns om skuldsanerare som ska kunna hjälpa till med ekonomiska problem
• Maj är Gula bandet-månad, kommer att avslutas med Veterandagen i Stockholm 29:e maj
• Svårigheter att rekrytera till de lokala styrelserna. Kan bero på osäkerhet inför uppdraget, framför allt som ordförande eller kassör. ABF ger utbildning/kurser i just detta, kontakta kansliet för mer information
• Kommande evenemang: Veterandagen, ÖS i Halmstad, Veteranmarschen
• Minnesmärken: Borås kommer att få ett på I15:s gamla område. Sundsvall är på gång och Skövde är på god väg att få ett godkännande
• Ett nytt system för att hantera medlemsuppgifter är på gång
Uppdaterad: 2017-03-09, av Fredsbaskrarna Skaraborg
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå