FB Norr stadgar

(Reviderade stadgar antagna vid årsmötet 2018-02-21)

§ 1 MÅLSÄTTNING
FREDSBASKRARNA NORR:s målsättning är att bevara och utveckla det kamratskap som grundats under utlandstjänstgöring i av FN sanktionerade utlandsinsatser.
Det åligger FREDSBASKRARNA NORR att verka för rekrytering av kamratstödjare enligt förbundets målsättning samt att, i samråd med förbundets kamratstödsansvarige, stödja de kamratstödjare som finns inom föreningens avdelningar.

I denna målsättning ingår:
att genom kamratstödjande verksamhet verka socialt bland medlemmarna och deras anhöriga
att stödja medlemmar och dess anhöriga under utlandstjänst
att ta initiativ och stödja kontakter med andra föreningar och organisationer nationellt och internationellt, med samma intresseinriktning
att vårda FN:s traditioner och målsättning samt
att vara ett forum för fred genom kamratskap under mottot

EN GÅNG FREDSSOLDAT - ALLTID FREDSKAMRAT

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 2 ORGANISATION
FREDSBASKRARNA NORR är en kamratförening för utlandsveteraner. Inom kamratföreningen kan lokala klubbar och avdelningar eller mötesplatser förekomma. Dessa leds av ombud som antingen utses genom medlemsmöte i respektive avdelning eller av föreningsstyrelsen.

Avdelningarna/klubbarna skall bistå föreningsstyrelsen i frågor som avser kamratstöd, rekrytering, bevakning och utvärdering av träffplatsernas funktion och placering samt stöd till lokala aktiviteter.

§ 3 MEDLEMSKAP
FREDSBASKRARNA NORR är öppen för var och en som fullgjort/fullgör utlandstjänstgöring i insatser under ledning av FN, NATO, EU eller OSSE samt övriga som vill stödja föreningen och verka för dess syften och målsättning.

Medlemsavgift betalas till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF). I undantagsfall kan enbart föreningsavgift erläggas. Det sker i så fall efter särskild prövning av föreningsstyrelsen och inbetalas till föreningens kassör efter dennes instruktioner. Nivån på föreningsavgiften skall följa förbundets verksamhetsstöd och beslutas på föreningens årsmöte och betalas senast 31 oktober.

Medlem som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen kan efter styrelsens beslut med omedelbar verkan uteslutas.

§ 4 ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mötet hålls före februari månads utgång.

Varje medlem som betalt medlemsavgiften har förslags- och rösträtt.

Kallelse till årsmötet sker genom annons i tidningen FREDSBASKERN på hemsidan och genom särskild kallelse senast två månader före februari månads utgång.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

Anmälan om deltagande i årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Det åligger föreningsstyrelsen att senast 8 dagar före årsmötet sända möteshandlingar till anmälda deltagare via mail eller brev.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner
12. Fastställande av årsavgift
13. Fastställande av budget
14. Fastställande av verksamhetsplan
15. Ärenden som senast vid dagordningens fastställande förelagts mötet
16. Val av förenings- tillika föreningsstyrelseordförande för ett år
17. Val av fyra styrelseledamöter för två år vardera (kassör, sekr, 2 ledamöter)
18. Val av två ersättare, för ordinarie styrelseledamöter, för ett år vardera
19. Val av en revisor för ett år
20. Val av en revisorsersättare för ett år
21. Val av ombud till förbundets kongress
22. Val av valberedning för ett år

Beslut fattas med enkel majoritet (undantag § 8 och 9 i stadgarna) vid öppen eller sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 4a EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte utlyses då styrelsen så beslutat eller då minst 10 % av föreningens medlemmar begär det eller om revisorerna begär det. Vid extra årsmöte behandlas endast sådana ärenden som föranlett mötet.

§ 5 FÖRENINGSSTYRELSE
Föreningsstyrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och två ersättare.
Styrelsen utser övriga poster inom sig.

Styrelsen väljs av årsmötet efter förslag av valberedningen och är föreningens högsta beslutande organ, när års- eller extra årsmöte ej är samlat. Styrelsen verkställer års- eller extra årsmötets beslut och handlägger i övrigt föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen att väl förvalta föreningens tillgångar.

Styrelsen är beslutsför när ordförande och minst två ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 5a SEKRETERARE
Den som av styrelsen valts till sekreterare tjänstgör vid alla möten. Vid förfall utses tillfällig sekreterare.

§ 6 FIRMATECKNARE
Firma så vitt avser transaktioner med ett värde upp till ett basbelopp tecknas av ordföranden eller kassören var för sig. Firma avseende transaktioner överstigande ett basbelopp tecknas av ordföranden och kassören gemensamt.

§ 7 REVISION
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en revisor och en revisorsersättare. Handlingar för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast 15 januari. Revisionsberättelse skall föreligga senast 10 dagar före årsmötet.

§ 8 STADGEÄNDRING
Stadgeändring skall vara föranledd av förslag till stadgeändring från medlem eller styrelsen.
För beslut om stadgeändring, som ej avser upplösning av föreningen, fordras att minst två tredjedelar av de röstberättigade är eniga om beslutet.

§ 9 UPPLÖSNING
Förslag att upplösa FREDSBASKRARNA NORR skall underställas ett ordinarie årsmöte. För beslut att upplösa föreningen fordras att minst fyra femtedelar av de röstberättigade vid årsmötet är eniga om beslutet och att ett extra årsmöte, som sammankallas tidigast två månader efter det första beslutet, ännu en gång beslutar om upplösning av föreningen. Även det beslutet skall fattas med samma röstmajoritet som föreskrivits för den första röstningen.

Efter upplösning skall föreningens ekonomiska tillgångar tillfalla Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF). Materiella tillgångar överförs till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) alternativt till Sveriges militärhistoriska arv (SMHA).
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå