Pubafton
Ett 20 tal veteraner samlades i kväll på Klintens Brandstation för en pubkväll. Brandmästare Anders Fagerlund inledde kvällen med en dragning om historiska bränder i Visby innerstad. Kjell Lydänge hade sedan ett föredrag om när han ingick i ledningsstaben under branden i Västmanland. Ett intressant föredrag. Ett stort tack till brandkårens kamratförening för att vi fick vara hos er.Brandingenjör i Kabul.
Måndag 19 oktober höll Fredsbaskrarna Gotland sitt höstmöte i restaurang Visborg.
Ordförande Mats Ekeroth orienterade inledningsvis bl.a. om Fredsbaskrarnas kamratstöds-verksamhet. Därefter fick kvällens föredragshållare, brandingenjör Kjell Lydänge, ordet.
Gotlänningen Kjell Lydänge är f.d. officer vid P 18. Efter ett antal år omskolade han sig till brandingenjör och är som sådan idag verksam vid Räddningstjänsten på Gotland, där han främst arbetar med förebyggande åtgärder.
Under perioden oktober 2013 till maj 2014 tjänstgjorde Kjell som Fire Marshal vid EUPOL (European Union Police Mission in Afghanistan), stationerad i huvudstaden Kabul. EUPOL är en civil mission, startad 2007, och vars uppgift är att stödja afghanska statens försök att få till stånd en civil polisstyrka och ett fungerande rättssystem i ett av världens mest korrupta länder. EUPOL skall vara verksam t.o.m. 2016. I missionen tjänstgör c:a 180 internationellt och c:a 175 lokalt anställda och leds idag av en svenska. Svenskarna i missionen är utsända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Rikspolisstyrelsen och Folke Bernadotte-akademin. Kjell var dock kontrakterad direkt av EUPOL. Arbetsuppgifterna för Kjell var att utbilda anställda och brandkåren, inköpa utrustning, göra löpande tillsyn och kontroller samt att vara räddningsledare. Avslutningsvis visade Kjell bilder över och berättade om incidenter, oftast elrelaterade, som hänt på campen. Många av dem hade kunnat få katastrofala följder och det var rena turen att inga allvarliga olyckor inträffade.Text och foto: Rutger Edwards

Resultat golftävlingen

Som segrare såg vi Tor-Björn Johansson.I lagtävlingen segrade Tomas NIlsson, Jon Flood,Anders Eskelund, och Peter Enström. Närmast hål vanns av Patrik Ågren.Fullständigt resultatBilder från golftävlingen hittar du här...
Höstnytt

Veteraner

Sommaren är till ända och en Veteranhöst tar sin början. Även denna sommar har Fredsbaskrarna Gotland deltagit i Sv. Veteranförbundets engagemang under Försvarspolitisk Arena. Ett arrangemang som erbjuder debatter och seminarier med försvarspolitisk koppling. Inom ramen för detta genomförde också Sv. Veteranförbund ett seminarium. Hela arrangemanget är trots sin undanskymda plats (bakom gamla Riksbanken) välbesökt och Fredsbaskrarna Gotland har varit representerade hela veckan för att rekrytera och informera.

Den 7 oktober kommer Fredsbaskrarna Gotland att synas under Hemse stortorgdag. Vi blir ett antal veteraner som kommer att göra vårt bästa för att informera och rekrytera under den dagen. Har Du ett intresse av att hjälpa till så är Du välkommen att kontakta Ronny Sandqvist (070 526 16 18) eller Ulf Hejdenberg (070 2174069)

Nästa arrangemang blir den 19 oktober kl 1830 i Restaurang Wisborg. Det är Kjell Lydänge f.d. P18 officer som nu i egenskap av brandingenjör vid Räddningstjänsten på Gotland berättar om sin tid vid EUPOL - European Union Police Mission in Afghanistan. Kjell tjänstgjorde som Fire Marshal under tiden oktober 2013 - maj 2014. Föredraget avhandlar missionen övergripande samt Kjells personliga erfarenheter. Gratis kaffe m kaka ingår.

Föredraget skall ses som en del i vår strävan att knyta poliser med utlandsbakgrund liksom civila med liknande erfarenhet till oss och vår förening. I missionsområdena har vi samarbetat. Självklart skall vi göra det här hemma också.

Den 12 november är det så dags för en pubkväll i gamla brandstationen på Klinttorget. Vi håller öppet mellan kl 1700 till 2000. Hjärtligt välkomna att ta en öl eller annat och prata lite missionsminnen.

Sedan vi gick in i Svenska Veteranförbundet och lämnade namnet FN-Gutarna för att i stället kalla oss Fredsbaskrarna Gotland har inbetalning för medlemskapet flyttats till att direktbetalas till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Detta för att Ni skall erhålla tidningen Fredsbaskern. Det har emellertid inneburit att inget inbetalningskort skickas ut till den enskilde utan betalningen görs av den enskilde på höstkanten direkt till Sv. Veteranförbundet. På grund av detta, tror vi, har en del av Er missat årets inbetalning. Vi ber Er kolla upp detta så att ni kan göra en inbetalning och därmed säkerställa fortsatt medlemskap.

Vi i styrelsen önskar Er en trevlig höst och hoppas få se Er på våra arrangemang under hösten.

Nästa arrangemang blir den 19 oktober kl 1830 i Restaurang Hwitstierna. Det är Kjell Lydänge f.d. P18 officer som nu i egenskap av brandingenjör vid Räddningstjänsten på Gotland berättar om sin tid vid EUPOL - European Union Police Mission in Afghanistan. Kjell tjänstgjorde som Fire Marshal under tiden oktober 2013 - maj 2014. Föredraget avhandlar missionen övergripande samt Kjells personliga erfarenheter. Gratis kaffe m kaka ingår.

Föredraget skall ses som en del i vår strävan att knyta poliser med utlandsbakgrund liksom civila med liknande erfarenhet till oss och vår förening. I missionsområdena har vi samarbetat. Självklart skall vi göra det här hemma också.


Kjell Lydänge

I november är det så dags för en pubkväll i gamla brandstationen på Klinttorget. Datum blir den 12 november och vi håller öppet mellan kl 1700 till 2000. Hjärtligt välkomna att ta en öl eller annat och prata lite missionsminnen.

Robotbåten R 142 Ystad kommer till Visby

Robotbåten R 142 Ystad kommer till Visby den 18 juli ca kl 1400 ligger till den 25 vid kajplats 10. Vi är välkommen ombord. Dom berättar gärna om fartyget och dess roll under kalla kriget. Hon är hyfsat modern och var livstidsförlängd till 2012 men togs ur tjänst 2005. Ägs av Statens Maritima Museer och drivs hellt ideellt av Föreningen Svenska Robotbåtar

Mer info finner du här...Veteranträff på Klintens Brandstation

I afton den 29 april samlades vi på gamla brandstationen på Klinten. Brandmästare Anders Fagerlund berättade lite historia om byggnaden samt om hur brandkåren fungerade och hur den var uppbyggd i gamla Visby. En verkligt intressant dragning.
Sedan tittade vi på filmen från den första Bosnienbataljonen BA01. Därefter berättades en hel del egna historier och egna anekdoter som vi varit med om. En trevlig afton i glada veteraners sällskap.
Filmen kan du se genom att klicka här...

Nyhetsbrev april

Här kan du läsa senaste nyhetsbrevet. Klicka här...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prenumerera

Jag vill prenumerera på Fredsbaskrarna Gotlands veterannytt. Klicka här...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veterangolfen.

Vi spelar på Gumbalde golfklubb i Stånga.Vill Du veta mer om arrangemanget så skall Du klicka här..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uppdaterad: 2016-01-30, av Fredsbaskrarna Gotland

Tio år som polis i internationell tjänst.

Fredsbaskrarna Gotland vårmöte
Onsdag 26 mars höll Fredsbaskrarna Gotland sitt vårmöte i Polishuset i Visby. Ett 25-tal medlemmar i Fredsbaskrarna, de militära kamratföreningarna och Gotlandspolisen deltog.
Inledningsvis berättade polismästare Magnus Holmén om Gotlandspolisens organisation och verksamhet samt hur den omorganisation som är aktuell för svensk polis kommer att påverka, eller inte påverka, polisen på Gotland. Därefter tog kvällens föredragshållare, pensionerade poliskommissarien Karl-Georg Andersson, till orda och berättade till egna bilder om sina många år som polis i olika utlandsmissioner under FN-mandat.
Först hur han efter genomförd värnplikt tjänstgjorde som vanlig soldat i Gaza och senare som polis i olika befattningar på Cypern, i före detta Jugoslavien och i Kambodja. Han tog upp några exempel på när det kunde gått riktigt illa och när knepiga situationer fick ett bra slut. Bland annat en episod från Cypern, när turk – och grekcyprioter besköt varandra och den militäre befälhavaren på plats inte höll måttet men där det hela fick ett lyckosamt slut tack vare ett resolut ingripande av bland annat närvarande FN-poliser.
Ett annat exempel från före detta Jugoslavien där man mot alla regler gömde en familj undan en sannolik likvidation i samband med de etniska rensningar som genomfördes där vid ett antal tillfällen. Fel enligt regelverket men etiskt helt rätt.
Vid frågestunden efter kaffepausen kom bland annat frågan upp om avlastningssamtal och debriefing och om utlandstjänstgöring ses som en merit i svensk polis i dag samt om föredragshållaren haft någon nytta av sina utlandserfarenheter i den dagliga tjänsten.
Sammantaget en intressant och trevlig kväll.
Rutger Edwards

En sammanhållen och utvecklad veteranpolitik

Pressmeddelande
7 maj 2014
Försvarsdepartementet

En sammanhållen och utvecklad veteranpolitik
All personal vid statliga myndigheter som tjänstgör i internationella insatser ska omfattas av en sammanhållen och utvecklad veteranpolitik. Det föreslår regeringens särskilda utredare, Allan Widman, som i dag överlämnar slutbetänkandet Svensk veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället (SOU 2014:27) till försvarsministern Karin Enström.

Civilt anställda vid svenska myndigheter tjänstgör många gånger i internationella insatser under påfrestande förhållanden, där risken för att skadas fysiskt eller psykiskt inte är obetydlig. Tjänstgöringen innebär påfrestningar för såväl den enskilde som dennes anhöriga, särskilt barnen.

Veteranutredningen föreslår därför att även civilt anställda vid statliga myndigheter som tjänstgör i internationella insatser ska ha rätt till samma stöd som idag ges till militär personal. Stödet ska ges inför, under och efter genomförd insats samt även omfatta anhöriga. Den anställdes arbetsgivare får även ett uppföljningsansvar för att den enskilde inte skadats fysiskt eller psykiskt av tjänstgöringen.

Veteranutredningen föreslår vidare att svenska staten även ges ett utvecklat ansvar för lokalt anställd personal som skadas i tjänsten, t.ex. tolkar som och andra som anlitats lokalt.

En sammanhållen och utvecklad veteranpolitik som omfattar all personal, såväl civila som militära, och deras anhöriga, berör hela samhället och måste präglas av en helhetsyn i genomförandet. Det utvidgade ansvaret för civil personal, tillsammans med de brister som utredningen funnit ännu finns i omhändertagandet av veteransoldater med svåra fysiska eller psykiska skador, ställer krav på nationell samordning av veteranpolitiken.

Veteranutredningen föreslår därför att en nationell veteranmyndighet inrättas, på motsvarande sätt som skett i andra länder. Myndighetens främsta uppgifter blir att utgöra nationellt kunskapscentrum på veteranområdet, stödja myndigheter och andra aktörer som sänder ut personal i internationella insatser samt vägleda och hjälpa civila och militära veteraner som drabbats av komplexa skador och där det finns behov av myndighetens särskilda kompetens på veteranområdet.

Veteranutredningen föreslår också olika åtgärder för att stärka erkänslan för veteranernas och deras anhörigas insatser, t.ex. föreslås att veterandagen den 29 maj ska bli en allmän flaggdag.

Kontakt
Allan Widman
Särskild utredare
070-243 59 55

Thomas Wallander
Utredningssekreterare
070-757 25 18
Glada golfande veteraner .Segraren Erik Gabrielsson i mitten i bakre ledet.

Veteraner golfade på Gotland

Nordic Veteran Soldiers Golf Trophy
Lördagen den 13 september samlades ett femtontal utlandsveteraner för att göra upp om Nordic Veteran Soldiers Golf Trophy på Kronholmen. Initiativet till tävlingen kom från Libanon och Bosnienveteranen Peter Enström. Han liksom Fredsbaskrarna Gotland tyckte det var en strålande idé att försöka samla utlandsveteraner från hela Norden att träffas, umgås och spela golf. Inga representanter från de andra nordiska länderna dök emellertid upp den här gången. Men skam den som ger sig, resonerar arrangörerna.
I samarbete med Visby GK samt Destination Gotland kunde i vart fall tretton golfsugna utlandsveteraner under Fredsbaskrarna Gotlands arrangörskap slå ut från första tee klockan 1120. Ungefär hälften av dessa var fastlänningar. Det tretton utlandsveteranerna representerade så olika utlandsmissioner som Libanon, Sinai, Cypern, Bosnien, Georgien, Iran, Irak, Angola, Afghanistan m. fl. Mycken samlad erfarenhet från konfliktområden runt om i världen.
Vädret var strålande och Kronholmen visade sig från sin bästa sida.
Tävlingen som genomfördes som slaggolf över 18 hål vanns av Erik Gabrielsson Västergarn på 73 slag netto. Tvåa blev sommargotlänningen och stockholmaren Patrik Ågren 74 och trea Ulf Hejdenberg Visby 77.
Dagen avslutades vid en middag på Scandic Hotell i Visby där priser delades ut och ordförande Mats Ekeroth tackade Peter Enström för nedlagt arbete. Därefter vidtog det som nästan är det viktigaste för oss utlandsveteraner, nämligen att prata om våra gemensamma minnen och erfarenheter. Oftast i glädjens tecken. Skratten ekade och många lovade på stående fot att vara med även nästa år.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar det kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser. Fredsbaskrarna Gotland kan erbjuda kamratstödjande samtal genom sina utbildade kamratstödjare. Men denna gång kunde vi som sagt förena oss i glädjens hågkomster.
Stig Skallak
Föredragshållaren Anders L Pettersson (Foto Rutger Edwards)

Anders L Pettersson i Marinstugan

De som var där fick höra om en imponerande "FN-resa".
Fredsbaskrarna Gotland höstmöte
Generalsekreteraren i svenska ECPAT, Anders L. Pettersson, bördig från Visby, höll tisdag 21 oktober ett föredrag för medlemmarna i Fredsbaskrarna Gotland, de militära kamratföreningarna inklusive Flottans män. Ett 30-tal medlemmar ur föreningarna samlades på kvällen i Marinstugan och fick höra ett mycket intressant föredrag och ta del av en mycket intressant livsresa.
Inledningsvis berättade Anders hur han efter värnpliktstjänstgöring på P 18, där hans fader f.ö. varit officer, tjänstgjorde i tre utlandsmissioner i början av 90-talet. Libanon L 108 år 1991, Kroatien JK 04 år 1994 och Bosnien BA 05 åren 1995-1996. Hans militära utbildning och erfarenheterna från utlandsmissionerna gav ovärderliga bakgrundskunskaper när han senare studerade bl.a. statsvetenskap och internationella relationer vid universiteten i Uppsala och Stockholm. Anders menade att kombinationen av dessa ämnesområden och utlandserfarenheterna var utslagsgivande för att han fick en befattning på SIDA åren 1999-2003 som koordinator av det svenska deltagandet i fredsfrämjande missioner i bl.a. Sri Lanka och inom OSCE, EU och FN. Han var även med och skissade på svenskt deltagande inom ramen för EU:s civila krishantering. 2000 tjänstgjorde Anders i FN-högkvarteret i UNDSS (United Nations Department of Safety and Security). Åren 2003 till 2008 var han chef för en sektion inom UNICEF:s högkvarter, som ansvarade för snabba insatser för att stötta UNICEF:s fältkontor vid katastrofer. Han sitter idag i styrelsen för UNICEF Sverige. UNICEF betyder United Nations International Children Emergency Fund d.v.s. FN:s barnrättsorganisation.
Anders övergick sedan att berätta om ECPAT, där han sedan några år är generalsekreterare i ECPAT Sverige. Organisationen bildades 1990 och den svenska delen bildades 1996. ECPAT ( End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) är en ideell organisation som arbetar mot alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn, även kallat barnsexhandel, vilket inkluderar barnpornografi, barnsexturism och trafficking – människohandel med barn i sexuella syften. Det gör man på många sätt bl.a. genom att påverka beslutsfattare för att förändra t.ex. lagstiftning, genom att arbeta med företag inom IT/telecombranschen, rese –och turistsektorn samt bank - och finanssektorn för att förebygga brott. Ett annat viktigt område är att kommunicera med allmänheten för att även här förebygga brott.
Genom massmedia blir vi nästan dagligen påminda om omfattningen av brott mot det som ECPAT bekämpar. Det kan tyckas vara en hopplös kamp. Anders menade att trots att det kan se mörkt ut måste man inte förtröttas utan arbeta i en positiv anda och se till alla de framsteg som trots allt görs. Deltagarna bjöds på ett mycket intressant och tankeväckande föredrag.
Text och foto: Rutger Edwards

Rutger Edwards
Anders EK (t.v) och Mats Ekeroth Fot Rutger Edwards

Nu ser vi våren an

Årsmötet genomfört med god uppslutning
Veteraner

Årsmötet den 17 februari på Restaurang Wisborg blev en trevlig tillställning där några "gamla" tackade för sig och några nya tog över. Vidare fick vi lyssna till ett intressant föredrag av Anders EK. Referatet från det föredraget kan ni läsa längre ned på sidan.
Det var ett trettiotal medlemmar som hälsades välkomna av ordförande Mats Ekeroth som på sedvanligt förtjänstfullt maner klubbade igenom årsmötet. Ett årsmöte som innehöll en redovisning av det gångna året med en god ekonomi för föreningen och med en styrelse som beviljades ansvarsfrihet. Vidare berättades om årets verksamhetsplan och om vad som sker i Förbundet SVF och om den Widmanska utredningen som bland annat föreslår regeringen att inreda en Veteranmyndighet och att rekommendera inrättandet av ett Veterancenter. Om dessa frågor lär vi få höra mera framöver.
Några veteraner hade valt att avsluta sina förtroendeuppdrag. Det var Torsten Enström, Lars-Ove Hoas, Ingemar Fransson. Lars Boström och Dan Paulsen. Med ledorden Kamratskap - Omtanke - Medmänsklighet, avtackades alla med gåvor av Mats Ekeroth och varma applåder från övriga. Som tack för varierande antal år för Föreningen.
Nya i styrelsen blev Ronny Sandqvist och Ulf Hejdenberg och nya revisorer Bengt Björkegren och Kjell Thomsson och som ny revisorssuppleant Lars Skalin.
Information gavs avslutningsvis om nästa träff den 25 mars då Bengt-Arne Söderberg (Babben)som har tjänstgjort i flera olika katastrofområden. Hör honom berätta. Marinstugan kl. 1830.

Föredraget
Kvällen avslutades med ett föredrag av förre P18-officeren och översten Anders Ek Med sin tidigare erfarenhet som Arméattaché i Washington och med den nuvarande rollen som utlandsansvarig i det gotländska företaget Rindi som har förgreningar med anställda i bl. a Polen och Vit-Ryssland hade han lovat göra en intressant jämförelse Öst - Väst. Om det kan ni läsa här:
Vid Fredsbaskrarna Gotlands årsmöte den 17 februari framträdde Anders Ek tidigare P18-officer (överste) men också Arméattaché under tre år i Washington. Idag är Anders utlandsansvarig i det gotländska företaget Rindi som bl.a. producerar Pellets. I den verksamheten besöker han ofta Polen och Vitryssland och kan därför göra intressanta jämförelser mellan Öst och Väst.
Anders hade valt att göra jämförelsen i termer av styrkor, svagheter och risker. Beträffande USA så är ju de enorma resurserna och den för landet samlande patriotismen en stor styrka. Patriotismen yttrar sig bl.a. i att man på ett mycket ansvarsfullt sätt numera tar hand om sina återvändande krigsveteraner. Som svagheter sågs soldatmaterialet och den överdrivna respekten och okritiska attityden för överordnade. De olika administrationernas ambitioner att agera världspolis sågs och ses inte alltid med blida ögon av medborgarna. Som risker bedömer USA Kinas och Afrikas utveckling, en Nord-Syd-konflikt samt islamismen och terrorhotet generellt.
På Östsidan noteras att Polen (38,5 milj) har en bra tillväxt, att man satsar på infrastrukturprojekt (EU-stöd) och att man delvis haft en god löneutveckling. Att Vitryssland (9,5 milj) inte har en så utbredd korruption som den i Ukraina, men på svaghetssidan finns naturligtvis arvet och styresskicket som gör att man sitter fast i en exportmarknad som till 80-85% är beroende av Ryssland. Även energiberoendet till den store grannen. Maktstrukturen med dåliga språkkunskaper och bristande flexibilitet . Rindi är det största privata skogsserviceföretaget i landet med 25 anställda. Avslutningsvis några ord om Ukraina. Landet hade 42 miljoner invånare innan Krim och andra delar annekterades. Man har en mycket utbredd korruption och arbetsmiljön är till och med sämre än i Vitryssland. Landet är delat i två falanger. En östlig och en västlig. Och man sitter fast i olje- och gasberoendet gentemot Ryssland.
Efter många frågor var ett uppskattat föredrag till ända.


Styrelsen

Vi gratulerar

Anders Pettersson får fint pris
Anders Pettersson föreläser för Fredsbaskrarna Gotland
Anders Pettersson, vår medlem har i sin egenskap av generalsekreterare för ECPAT, tilldelats det internationella ledarskapspriset som delas ut av American Express Leadership Academy i New York. Det är en utomordentligt prestigefylld utmärkelse och vi känner stor stolthet över Anders prestation. Av hela vårt hjärta gratulerar vi, Fredsbaskrarna Gotland, Anders till denna utmärkelse.
Uppdaterad: 2015-04-19, av Fredsbaskrarna Gotland
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå