Verksamhetsstöd till föreningar inom Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF).

Alla medlemmar betalar medlemsavgift till Sveriges Veteranförbund (SVF), som även administrerar medlemsregistret. Av medlemsavgiften ”återbetalas” 100 SEK i verksamhetsstöd till den förening (länsförening, lokal eller rikstäckande förening), som medlemmen tillhör. Avstämning av medlemsantal görs varje år av föreningarna i samarbete med SVF:s medlemsregisteransvarig. Brytdatum är den 31:e december för påföljande år. Utbetalning av verksamhetsstödet sker sedan av ekonomiansvarig till föreningarna, enligt uppgifter från medlemsregisteransvarig. Verksamhetsstödet betalas ut i två omgångar. Vid första tillfället utbetalas 75 SEK/medlem per automatik i början av året. Resterande 25 kronor/medlem utbetalas efter särskild ansökan från föreningen. En sådan ansökan skall även innehålla årsredovisning över föregående år, samt verksamhetsplan och budget för innevarande år. Respektive förening fördelar därefter verksamhetsstödet till sina lokala träffplatser och verksamheter.

Varje förening får vid bildandet ett startbidrag på 2 000 SEK + 15 SEK/ medlem, som utbetalas omgående efter första årsmötet till föreningens registrerade bank- eller postgiro. Antalet medlemmar bekräftas av medlemsregisteransvarig.
Förskott på verksamhetsstöd och/eller startbidrag kan beviljas efter överenskommelse med SVF:s ekonomiansvarige.

Förbundet bistår föreningarna med två medlemsutskick per år. Sådana medlemsutskick skall författas enligt särskild mall, som innehåller 2 A4-sidor. Mallen erhålles av kansliet. Annat administrativt stöd och hjälp sker genom överenskommelse och efter kontakt med kansliet.

Föreningarna får, utöver detta även stöd och hjälp från SVF:s styrelse och team i olika frågor som exempelvis rekrytering och kamratstöd.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå