Försvarets understödsnämnd

Försvarets understödsnämnd har till uppgift att förvalta två stiftelser vars syfte är att
ge yrkesofficerare, yrkesofficerares änkor och barn ekonomiskt stöd i enlighet med
donatorernas intentioner.
Vem kan söka bidrag
Yrkesofficer kan ansöka om engångsbelopp för särskilt behov. Till exempel kostnader för
- rehabilitering efter olycka eller sjukdom
- underlättande hjälpmedel
- åtgärd vid bestående skada
- rehabiliterande eller underlättande åtgärd vid annan livskris

Efterlevande till yrkesofficer kan ansöka om bidrag om de har inkomst lägre än 150 000 kronor och förmögenhet under 200 000 kronor, förutom egen permanent bostad. Bidrag ges som engångsbelopp. Efterlevande kan också ansöka om bidrag till begravningskostnader.

Ansökan och mer information:
Ansökan om bidrag skickas till:
Roland Ekstrand, sekreterare Försvarets understödsnämnd
Svartbäcksgränsen 507
136 59 VENDELSÖ
Frågor kan ställas till roland.ekstrand.54@gmail.com

Det är Försvarets understödsnämnds styrelse som ansvarar för att bidrag betalas ut i enlighet med stiftelsernas syften. Styrelsen tar ställning till behov och beslutar om bidragets storlek efter ansökan från enskild. Behovet och bidragets storlek bedöms utifrån den sökandes hela livssituation varför detta så långt som möjligt bör framgå av ansökan.

••••
Stiftelsen Carl och Amelie Ahlgrens testamentsfond
Disponibel avkastning skall utgå som understöd till efterlevande efter yrkesofficer med företräde för efterlevande efter officer, som genomgått officers- (regementsofficers-) utbildning vid Krigsskolan på Karlberg före den 1 juni 1983 eller yrkesofficersutbildning vid försvarets skolor. I särskilda fall skall yrkesofficer, enligt ovan, ha rätt till utdelning.

Grevinnan Horns stiftelse för änkor och döttrar efter avlidna militärer
Disponibel avkastning skall utgå som understöd till efterlevande efter yrkesofficer med företräde för efterlevande efter officerare, som genomgått officers- (regementsofficers-) utbildning vid Krigsskolan på Karlberg före den 1 juni 1983 eller yrkesofficersutbildning vid försvarets skolor.

Officersförbundet
Officersförbundet har uppdraget att bemanna styrelsen för Försvarets understödsnämnd. I övrigt står Officersförbundet utanför hanteringen av stiftelserna och bidragen.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå